תקנון איגוד התסריטאים – איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל (ע"ר)

התקנון אושר ביום שישי ה-25/9/09 באסיפת איגוד התסריטאים.

תקנון איגוד התסריטאים-איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל (ע"ר)

סימן א': פרטים על העמותה
1. שם העמותה

(א) בעברית : איגוד התסריטאים- איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל (ע"ר)
(ב) באנגלית: Scriptwriters Guild Of Israel (R.A)
2. מטרות העמותה

א.   לאגד את תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל, לייצגם, להגן ולקדם את
האינטרסים המקצועיים, האמנותיים והכלכליים שלהם בפני כל גוף או מוסד
שיש לו זיקה לקולנוע וטלוויזיה בישראל.

ב.   לטפח את הסולידאריות בין תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל.

ג.   לטפח את היצירה הישראלית בתחומי הקולנוע והטלוויזיה, בישראל ובעולם.

ד.  לפעול למען ולהגן על חשיבות היצירה הישראלית בחינוך ובתרבות בארץ.

ה.  לשמור ולהגן על חופש הביטוי בישראל.

ו.  לקדם את ההכרה בזכויות היוצרים של תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל,
לשמור עליהן ולפעול לפיתוח החקיקה בנושא.

ז.  ליצור ולטפח קשרים עם ארגונים וגופים בישראל ומחוצה לה לשם קידום מטרות
משותפות.
3. סמכויות העמותה

א. לעשות כל פעולה שהיא, לרבות כל פעולה משפטית שהיא על פי שיקול דעתם של
חברי המוסדות המוסמכים של העמותה, לשם קידום מטרותיה, וכל פעולה
שבסמכותו של גוף משפטי וכל עמותה לעשותה לפי כל דין, לרבות:

1. ביצוע התקשרויות, חתימה על הסכמים, מזכרים, מסמכים והוראות, ייפוי כוח והתחייבויות, ביצוע עסקאות
כספיות, שכירה והשכרה, רכישה או קבלה של נכסים ו/או זכויות, ו/או התחייבויות מכל סוג שהוא, לשם
קידום מטרות העמותה.

2. לקבל תרומות, מענקים, קצבאות והקצבות מכל גוף שהוא ולעשות בהם שימוש בהתאם לאמור בתקנון זה
ובהתאם לכל דין.

3.  לנהל משא ומתן ולקיים קשרים ומגעים עם ארגונים וגופים שונים לשם קידום מטרות העמותה.

4. לגבות דמי חבר ודמי השתתפות בפעילות העמותה בהתאם להחלטות ועד ההנהלה לשם כיסוי הוצאות העמותה.
4. איסור על חלוקת רווחים

(א) נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או  טובות הנאה, בכל צורה שהיא בי
ן חבריה, אסורה.
סימן ב': חברות
5. חברות בעמותה

(א) החברות בעמותה והפעילות בה ובמוסדותיה מושתתים על עקרון התנדבותי שלא על מנת לקבל פרס או
תמורה. כל חברי ההנהלה והיו"ר יהיו מתנדבים ולא יקבלו שכר כלשהו עבור הפעילות בעמותה.
(ב) חברי וחברות העמותה יהיו רשומים בפנקס החברים, ובו פירוט שם החבר/ה, מענו/ה, מספר זהותו/ה,
כתובת המייל שלו/ה ותאריך תחילת חברותו/ה בעמותה.
(ג) חברי העמותה לא יהיו אחראים באופן אישי בגין פעולות העמותה, עסקיה והתחייבויותיה.
(ד) החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

 

ב. תנאים לחברות בעמותה

א. רשאי להתקבל כחבר בעמותה כל אדם שיש לו השכלה קולנועית או ניסיון בכתיבת תסריט המספקים לדעת
הנהלת העמותה, ובלבד שכתב תסריט לסרט אחד לפחות שצולם בפילם או בוידאו, באורך של 15 דקות
לפחות, או לפרק בסדרת טלוויזיה דרמטית, שהתקיים לגביהם אחד מהאמור לעיל, ובלבד שלא מדובר בסרט
חובבים או בסרט דוקומנטרי:
– שהוקרן בבית קולנוע או שודר ברשת טלוויזיה
– שקיבל מענק כתיבה, או שהוזמן על ידי מוסד מוכר, ציבורי או פרטי, בין אם הוסרט ובין אם לאו.

ב.  בוגר מוסד להשכלה גבוהה בלימודי קולנוע יכול להתקבל כחבר  בעמותה בתנאי שכתב תסריט לסרט
גמר או שכתב תסריט באורך 25 דקות לפחות כפרויקט גמר.

ג. עורך תסריט רשאי להתקבל לאיגוד אם ערך תסריט לסרט קולנוע שהופק באורך 80 דקות לפחות או לפרקי
סדרת טלוויזיה  דרמטית שהופקה  באורך מצטבר של 80 דקות לפחות.

ד. מועמד שאינו עומד בקריטריונים אלו, תובא מועמדותו לדיון ולאישור ההנהלה שלא בנוכחותו, וההנהלה
רשאית לאשר את קבלתו.
ג. קבלת חברים לעמותה

א. כל מי שרואה עצמו מועמד להיות חבר בעמותה ואשר עומד בתנאים לחברות
המפורטים לעיל, יפנה לעמותה ויגיש בקשה בכתב להנהלת העמותה על גבי טופס
קבלת חברים שנוסח על ידי ההנהלה.

ב. טופס קבלת חברים יכלול פרטים על השכלתו וניסיונו המקצועי של המועמד וכן
התחייבות, בחתימת ידו של המועמד, לקיים את הוראות תקנון העמותה ואת
החלטות האסיפה הכללית והנהלת העמותה שהתקבלו עד לאותו מועד ומאותו
מועד ואילך.

ג. ההחלטה בדבר קבלת מועמד כחבר בעמותה נתונה בידי יו"ר העמותה,  או חבר
הנהלה שמונה ע"י היו"ר  לצורך זה, למעט קבלה בהתאם לסעיף 6ב(ד).

ד. עם קבלתו של חבר לעמותה הוא ייחשב כמי שהסמיך את העמותה ומוסדותיה
המוסמכים להיות נציגיו הבלעדיים בכל הקשור בפעולות העמותה ובקידום
מטרותיה.

ה. חבר שיתקבל לעמותה, ישלם דמי חבר חודשיים בשיעור כפי שייקבע מפעם לפעם
ע"י הנהלת העמותה. ההנהלה רשאית לאשר פטור מדמי חבר או דמי חבר
מופחתים, לתקופה מוגבלת או קבועה, לסקטורים מיוחדים (כגון בוגרי מוסדות
לימוד לקולנוע וטלוויזיה שנרשמו לאיגוד במהלך השנה הראשונה לאחר סיום
לימודיהם, גמלאים, בני זוג של חברי איגוד וחברים באיגוד מקצועי נוסף).
ד . פקיעת חברות בעמותה

(א) החברות בעמותה פוקעת –
1. בפטירת החבר או בהכרזתו כפסול דין.
2. בפרישת החבר מן העמותה, כאשר הודעת פרישה בכתב תינתן להנהלה שלושים יום מראש.
3. בהוצאת חבר מן העמותה .

(ב) ההנהלה רשאית להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד מהטעמים הבאים:
(1) החבר לא קיים את הוראות תקנון העמותה או את החלטות מוסדותיה
המוסמכים בכל התחומים, כולל אלה הקשורים לנהלי עבודה ולנאותות
הפקה.
(2) החבר פעל באופן שפוגע בעמותה או במטרותיה.
(3) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
(4) החבר אינו עומד יותר בקריטריונים כפי שנקבעו על ידי העמותה (למשל, אם
חדל לעבוד כתסריטאי).
(5) החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יוצא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתנה לו ההנהלה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה, ולא יוצא
חבר מן העמותה מהטעמים האמורים בתקנות משנה (ב) (1) (2) או (3) אלא לאחר שההנהלה התרתה בו
ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות.
(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מחובות שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד
התקופה שעד לפקיעת חברותו.

6. זכויות חבר העמותה

(א) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
(ג) חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר, וכן להציע מועמד לבחירה, לכל אחד ממוסדות העמותה. תנאי לזכות זו
הוא תשלום חובותיו של החבר לעמותה לפני עריכת הבחירות.
(ד) חבר העמותה זכאי לקבל מידע על פעולות העמותה מכל מוסדותיה וכן לקבל את פרסומי העמותה.

7. חובות חבר העמותה

(א) חבר העמותה חייב לכבד ולקיים את תקנון העמותה כפי שיהיה בתוקף בכל עת שהיא וכן את כל החלטות
האסיפה הכללית, ההנהלה וכל יתר מוסדותיה המוסמכים של העמותה.
(ב) חבר העמותה חייב לסייע לה ולמוסדותיה המוסמכים באופן סביר בהתאם ליכולתו בהשגת מטרותיה,
ולשמור על כבודם של העמותה ומוסדותיה.
(ג) חבר העמותה חייב בתשלום דמי חבר חודשיים בשיעור שיקבע על ידי ההנהלה.
(ד) חבר העמותה חייב לעדכן על שינוי בפרטיו האישיים הרשומים בעמותה.
(ה) חבר שחברותו בעמותה פקעה מסיבה כל שהיא, יהיה רשאי לשוב ולבקש להתקבל כחבר. הנהלת העמותה
רשאית לקבל את בקשתו או לסרב לה.

8. מתן הודעות לחבר

עדכון, הזמנה וכל הודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בדואר אלקטרוני. חבר שאין ברשותו דואר אלקטרוני יודיע על כך לעמותה ויקבל הודעות באמצעות הטלפון או הדואר. מתן התראה על הוצאת חבר מהעמותה או על פגיעה בפעילות העמותה יישלחו בדואר רשום למענו של החבר, הרשום בפנקס חברי העמותה.
סימן ג': האסיפה הכללית
9. כינוס האסיפה

(א)  אסיפה כללית של חברי העמותה תכונס לפחות פעם בשנה.
(ב) יומה, שעתה, מיקומה וסדר יומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הנהלת העמותה.
(ג) אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חברי העמותה 30 יום  מראש ולא פחות מעשרה ימים
במקרים דחופים, ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. ההודעה תפורסם באתר העמותה באינטרנט,
וכמו כן תישלח לכתובת הדוא"ל האישית של החברים.

10. מטרות אסיפה כללית קבועה

(א) אסיפה כללית קבועה תתכנס אחת לשנה.
(ב) בסדר יומה של אסיפה זו ייכללו דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה וועדת הביקורת. האסיפה תדון בהם
ותתבקש לאשרם, וכן תבחר חברי הנהלה וועדת ביקורת.

11. מניין

(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך מחצית השעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תיפתח האסיפה והנוכחים יהיו רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

12. אסיפה כללית מיוחדת

(א) ההנהלה רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית מיוחדת ועליה לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת
או של עשירית מכלל חברי העמותה או על פי החלטה מיוחדת של חברי ההנהלה. לא כונסה אסיפה כללית
תוך 21 יום מיום שהוגשה הדרישה לפי תקנת משנה זו, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה
תתקיים תוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן
שבו מכונסות אסיפות ע"י ההנהלה.

13. קבלת החלטות

(א) באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית.
(ב) ההחלטות באסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב
אחר לקבלתו. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
(ג) ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת יד, אלא אם לפחות שליש  מחברי העמותה הנוכחים באסיפה, או
יו"ר האסיפה, דרשו שתהיה חשאית.

14. הפרוטוקול

(א) בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול . הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

סימן ד': ההנהלה

15.כינון ההנהלה

(א) ההנהלה תמנה עד 11 חברי עמותה שנבחרו על ידי האסיפה הכללית.
(ב) על אף האמור, באם התפנה מקום בהנהלה, הנהלת העמותה רשאית לפנות לחברי עמותה ולצרפם
להנהלה.
(ג) מועמדות חבר הנהלה חדש, שלא במסגרת האסיפה הכללית, תובא לדיון בהנהלה לאחר שהמועמד יציג את
עצמו בפניה. לאחר מכן תתקיים הצבעה שלא בנוכחות המועמד. הודעה רשמית תינתן למועמד  אחרי
ישיבת ההנהלה בה התקיימה ההצבעה.

(ד) חברי ההנהלה יבחרו מתוכם את יושב ראש ההנהלה ואת ממלא מקומו, בהצבעה שתכלול את כל חברי
ההנהלה. חברי הנהלה שאינם נוכחים באותו מועד יהיו רשאים למסור את  הצבעתם מראש ובכתב לחבר
הנהלה אחר.
(ה) היו"ר ייבחר לקדנציה בת 4 שנים עם אפשרות להארכה בת שנתיים, על פי החלטת ההנהלה.

(ו) כל עוד תימנה ההנהלה חמישה חברים או יותר לא תפגע פעילותה. פחת מספר חברי ההנהלה לארבעה או
פחות, ייכנס יו"ר ההנהלה אסיפה כללית שלא מן המניין בהזדמנות הקרובה ובה ייבחרו חברי הנהלה דשים.
(ז) ההנהלה תכהן מיום בחירתה באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר בהנהלה חדשה.
16. החברות בהנהלה

(א) חבר הנהלה יהיה מי שהיה חבר בעמותה לפחות שנה אחת ובנוסף כתב תסריטים שהופקו ושודרו באורך
מצטבר של 50 דקות לפחות. יו"ר ההנהלה יכול להציע להנהלה להגמיש תנאי זה במקרים מיוחדים ולקבל
את אישורה.
(ב) חבר איגוד התסריטאים רשאי להימנות כחבר באיגודים אחרים (כגון במאים או מפיקים), אך חבר הנהלת
איגוד התסריטאים אינו יכול לכהן בו זמנית גם כחבר הנהלת איגוד אחר.
(ג) יו"ר ההנהלה רשאי למנות לעצמו ממלא מקום זמני  עד לתקופה של שלושה חודשים  רצופים. ממלא מקום
היו"ר יובא לאישור ההנהלה.
(ד) חברי ההנהלה והיו"ר זכאים לקבל מהעמותה גמול והחזר הוצאות עד לסכום המקסימלי הקבוע בתקנות
העמותות (גמול ליו"ר ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה) תשס"ט-2009.
(ה) ההנהלה מוסמכת להחליט על שיעור התשלום וכן על הפסקה זמנית בתשלומי גמול והחזר הוצאות כאמור.

17. סמכויות ההנהלה
(א) ההנהלה תנהל את ענייני העמותה ובידיה תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון זה לאסיפה
הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.
(ב) ההנהלה תבצע בשם העמותה את הפעולות הדרושות, לפי שיקול דעתה, לשם השגת מטרות העמותה.
(ג) ההנהלה רשאית למנות בעלי תפקידים בעמותה, בשכר או בהתנדבות, לקבל ולפטר עובדים וכן להתקשר
בשם העמותה בכל ההתקשרויות וההתחייבויות כפי שתמצא לנכון במסגרת מטרות העמותה. ההנהלה
רשאית להחליט להחזיר לנושאי תפקידים בעמותה הוצאות בפועל שהוציאו במסגרת תפקידם. לא ניתן
להעסיק אדם בשכר או לפטרו משירות העמותה ללא שהובא הדבר לדיון פתוח בהנהלה, ללא נוכחותו של
המועסק או המועמד בישיבה זו. היו"ר רשאי להחליט על הפסקת עבודה זמנית של עובד עד לישיבת
ההנהלה הבאה בה יובא העניין לדיון.
(ד) ההנהלה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה
ולקבוע את הרכב החתימות, ולבצע בשם העמותה פעולות שהן בתחום סמכות ההנהלה.
(ה) ההנהלה  רשאית למנות ועדות משנה לכל עניין שתראה לנכון הקשור בפעילות העמותה ומטרותיה. ועדות
המשנה ידווחו על פעילותן באופן שוטף ליו"ר ופעמיים בשנה בכתב להנהלה.

18.  סיום כהונה בהנהלה

(א) חברי הנהלה, כולל היו"ר, רשאים להתפטר בכל עת מכהונתם, כאשר הודעת התפטרות בכתב תינתן
להנהלה 30 יום מראש. ועד ההנהלה רשאי למנות חבר מחליף במקומו של החבר הפורש, אולם אינו חייב
לעשות כן ובלבד שמספר חברי ההנהלה לא יפחת מחמישה.
(ב) חבר ההנהלה יחדל לכהן אם –
1. הגיש את התפטרותו בכתב או הודיע על התפטרותו בישיבת הנהלה.
2. הוכרז פסול דין או פושט רגל.
3. חדל להיות חבר בעמותה.
4. העבירה אותו האסיפה הכללית מכהונתו.
5. נעדר מישיבות ההנהלה במשך שלוש ישיבות רצופות ולא הודיע על היעדרותו למזכירות האיגוד. היעדרות
ממושכת של חבר הנהלה מסיבות מקצועיות או אישיות תגובה על ידו בהמלצה על ממלא מקום זמני.(ד)
באחריות יו"ר ההנהלה להודיע לחבר ההנהלה על הפסקת כהונתו בשל אחת הסיבות לעיל.

19. החלטות ההנהלה וניהול הפרוטוקול

(א) ההנהלה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, מקומן ההזמנה להן וסדר יומן. מנין חברי ההנהלה
הדרוש לישיבת הנהלה הוא לפחות שלושה כאשר אחד מהם הוא היו"ר, ובמידה ונבצר  ממנו להיות נוכח,
ממלא מקום היו"ר. ההנהלה תתכנס לפחות פעם בחודשיים.

(ב) החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים בהצבעה אישית. אם בהצבעה אישית הקולות שקולים,
קולו של היו"ר ייחשב כשני קולות. החלטת ההנהלה יכול שתתקבל ברוב קולות חברי ההנהלה גם שלא
בישיבת ההנהלה, על ידי משאל טלפוני או משאל דואר אלקטרוני. על קבלת החלטה כאמור יודע לחברי
ההנהלה בדוא"ל.

(ג) ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה והוא ישמר בארכיון
העמותה.

(ד) יושב ראש ההנהלה ינהל את ישיבותיה. חתימתו, או חתימת מי שנתמנה על ידו, על מסמכי מנהל
שגרתיים, לרבות התכתבויות שוטפות, תיחשב בגדר התחייבות ו/או התקשרות בעלת אופי משפטי, ותהא
מספיקה לשם ייצוג העמותה וענייניה בפני כל אדם, ארגון או גוף. נבצר מיושב ראש ההנהלה למלא את
תפקידו, ישמש ממלא מקומו כיו"ר ההנהלה.
סימן ה': ועדת הביקורת ורואה חשבון

20. ועדת הביקורת

(א) הוראות תקנון זה אינן גורעות מסמכות האסיפה הכללית להחליט על מינוי רו"ח או
גוף מבקר בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק העמותות, ויחולו בהעדר החלטה כאמור.

(ג) ועדת הביקורת תמנה שני חברים לפחות. פחת מספרם של החברים בשל הפסקת כהונתו של חבר, תכהן
הועדה במספר חברים מופחת עד לבחירת חברים נוספים באסיפה הכללית.

(א) ועדת הביקורת תבדוק, כפי שתמצא לנכון, את ענייניה הכספיים והאחרים של העמותה, את פנקסיה
ומסמכיה, ותביא לפני האסיפה הכללית דין וחשבון בעניין פעולות הנהלת העמותה ושאר מוסדותיה.

(ב) הוראות סעיף (20) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת. במקום חבר הועדה שיחדל מלכהן
מסיבה כלשהי ימנה יושב ראש הועדה חבר אחר מבין חברי העמותה.
(ג) ועדת הביקורת רשאית לדרוש מן ההנהלה להיפגש עמה, וזאת בכתב בהודעה מוקדמת של חמישה עשר
יום.
(ד) ועדת הביקורת רשאית להגיש דין וחשבון בכתב לאסיפה הכללית ונציג מטעמה רשאי להקריא אותו באסיפה.

21.  ניהול חשבונות העמותה

(א) העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקותיה ומצבה הכספי. ההנהלה רשאית
למנות רואה חשבון שיבקר את חשבונות העמותה ויערוך את מאזנה.
(ב) הנהלת העמותה תביא לפני כל אסיפה כללית שנתית מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה.
הדין וחשבון יוגש לועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה.
(ג) לעמותה יהיה חשבון או חשבונות בנקאיים וכל ענייני הכספים יתנהלו באמצעות חשבונות אלה בלבד. כל
הפעילות הבנקאית של העמותה, לרבות שיקים והוראות תשלום אחרות של העמותה, יחתמו בידי חברי
ההנהלה שהוסמכו לכך.
(ד) כל חבר עמותה רשאי לעיין בשעות פעילות העמותה במסמכי העמותה, חשבונאים ואחרים, ולקבל מכל חבר
הנהלה ומכל עובד עמותה כל מסמך וכל מידע חשבונאי שברשותם, הכל כאמור בתיאום מראש.

 

סימן ו': פירוק מרצון ונכסי העמותה
22. נכסי העמותה לאחר הפירוק

(א)  פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו אותם נכסים לידי עמותה אחרת או
מוסד ציבורי אחר על פי החלטת האסיפה הכללית.

(ב) האסיפה הכללית תבחר, לשם העברת הנכסים, בגוף ציבורי העוסק בענייני קולנוע או אמנות ומטרותיו
קרובות למטרות העמותה.